چهارشنبه های امام رضایی با حضور جناب آقای میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت کشور در دبیرخانه آستان قدس اصفهان

پنجشنبه 19 بهمن 1402