گزارش تصویری از آماده سازی 8000 غذای حضرتی توسط خادمیاران رضوی

شنبه 13 خرداد 1402
Cover

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان