نشست جناب آقای میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت کشور با مسئولین کانون های محله ای شهر اصفهان

پنجشنبه 19 بهمن 1402