عکس خبر

مهر پدری

عکاس : خانم آتنا خرمیان

بزرگداشت مقام شهدای خدمت

عکاسان آقای کریمی، آقای قندهاری، آقای احمدی، آقای قانعیان، خانم سیدان و خانم برکت

نهمین شب دهه کرامت در گذر چهارباغ

عکاسان آقای جانی پور و خانم سیدان

هفتمین شب دهه کرامت در گذر چهارباغ

عکاسان آقای احمدی و جانی پور وخانم سیدان