فیلم خبر

چهارشنبه امام رضایی با عطر شهدا در اصفهان

خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرستان گلپایگان به دیدار مادر شهید قیومی رفتند.

خدمات غرفه های کانون قرآن و عترت خدمت رضوی در اصفهان؛

همزمان با دهه کرامت خادمیاران ویاوران رضوی در گذر فرهنگی چهارباغ با برپایی غرفه های کانون تخصصی قرآن و عترت خدمت رضوی به عموم مردم خدمت می دهند.