مراسم شهادت سلطان خراسان در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید.

سه شنبه 28 شهریور 1402