عرض ارادت و قدرشناسی خادمیاران رضوی اصفهان به آیت الله ناصری

دوشنبه 07 شهریور 1401

عکاس مهدی جانی پور

#کانون_خبر_و_فضای‌مجازی

#دبیرخانه_خدمت_رضوی_اصفهان