اجرای مراسم آیینی صفه خوانی

سه شنبه 22 فروردین 1402

اجرای مراسم آیینی صفه خوانی در محل هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به همت خادمیاران رضوی استان اصفهان

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان