مدیر کانون های خدمت رضوی اصفهان مصطفی حجه فروش

چهارشنبه 23 فروردین 1402

مدیر کانون های خدمت رضوی اصفهان مصطفی حجه فروش: کانون های خدمت رضوی دستاوردهای خود را نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان ارائه کردند.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان