معاون خادمیاری آستان قدس رضوی اصفهان سید محمد حسین امامی ؛

چهارشنبه 23 فروردین 1402

خادمیاران کانونها ی خدمت رضوی با شرکت در نمایشگاه قرآن و عترت در جهت عمق بخشی به معارف دینی و افزایش انس مردم با اهل بیت و قرآن فعالیت می کنند.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان