حرکت قافله خادمیاران رضوی اصفهان در شام شهادت امام رئوف(ع)

پنجشنبه 07 مهر 1401

عکاسان آقای جانی پور

و خانم خسرویان

                   

 

#خدمت_کریمانه

#جهاد_عالمانه

#کانون_خبر_و_فضای‌مجازی

#دبیرخانه_خدمت_رضوی_اصفهان