تجمع اعتراض‌آمیز جمعیت امام رضایی ها در میدان امام حسین اصفهان

جمعه 13 خرداد 1401