شور و اشتیاق رضوی و فاطمی در گذر چهارباغ اصفهان

جمعه 13 خرداد 1401